• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรือนจำสุโขทัยมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังเพื่อการรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ

     

เรือนจำสุโขทัยมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังเพื่อการรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ

     วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่โดมแดนกลาง ภายในเรือนจำจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับความช่วยเหลือและการบริการจากภาครัฐ

     ด้วยกรมการปกครองและกรมราชทัณฑ์ มีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการจัดทำทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่บุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ในการแสดงตนและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา การขอรับการสงเคราะห์จากภาครัฐ การติดต่อราชการ และการอื่นใดที่ต้องใช้หลักฐานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

     เรือนจำจังหวัดสุโขทัยร่วมกับอำเภอเมืองสุโขทัย ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ จำนวน 93 คน เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับความช่วยเหลือและการบริการจากภาครัฐ ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 ในกรณีผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ