• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สุโขทัยเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

     

สุโขทัยเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

     วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคารชวนชม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จังหวัดสุโขทัย ประจําปี 2564 จากการที่ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แห่งชาติ ได้กําหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี 2564 ให้แก่ประชาชนใน 5 มาตรการ คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษายาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวม 9 แนวทาง ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดระดับความรุนแรงของปัญหา ยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัย จากยาเสพติด”

     โครงการเครือข่ายหมู่บ้าน ชุมชนร่วมใจต้านภัย ยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือภาคส่วนราชการต่างๆ ให้การรับสนับสนุนวิทยากร บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นประชาชนในวัยเสี่ยง (ห่วงอายุ 13 – 25 ปี) โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการนี้ จะเป็นผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ในการจัดกิจกรรมเชิงบวกต่างๆ ของจังหวัดสุโขทัยต่อไป