• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

พิธีเปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

พิธีเปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมศรีวิไลสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการรณรงค์ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดทำระบบการจัดการด้านยาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาวและระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด