• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     

จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

     ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวม 4 แนวทาง ประกอบด้วย

     แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ จำนวน 8 เรื่อง
     1. พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
     2. สังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง
     3. มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
     4. รับมือภัยแล้งและอุทกภัย
     5. บริหารจัดการฝุ่น PM 2.5
     6. สังคมสูงวัย
     7. ยุติธรรมเท่าเทียม และ
     8. ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก และการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศ จำนวน 7 เรื่อง
     1.ความพร้อมและศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทย
     2.ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
     3.การท่องเที่ยววิถีใหม่
     4. อัตลักษณ์ไทย
     5.การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว
     6.ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสำคัญ
     7.บริการกงสุลและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทันและการมีส่วนร่วม
     แนวทางการพัฒนาที่ 4 ยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ

     ทั้งนี้ ประธานฯ และคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) ได้พิจารณาและขอให้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ลงใน (ร่าง) แผนปฏิบัติฯ เพื่อให้ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวมและเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (จังหวัดสุโขทัย) เห็นชอบต่อไป