• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการสุโขทัยปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พร้อมตรวจเยี่ยมแดนพยาบาลย้ำมาตรการป้องกันโควิด

     

ผู้ว่าราชการสุโขทัยปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พร้อมตรวจเยี่ยมแดนพยาบาลย้ำมาตรการป้องกันโควิด

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ณ โคมแดนกลาง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

     ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติสืบไป

     เรือนจำจังหวัดสุโขทัยจึงได้ดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้ลดแล้วปล่อยตัว ตามมาตรา 7 , 8 , 9 , 10 และ 12 จำนวน 51 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบใบบริสุทธิ์ (รท.25) แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวพร้อมให้โอวาทเพื่อให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลันพ้นอันหาที่สิ้นสุดมิได้และเป็นกำลังใจให้กลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ชุมชน และครอบครัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป

     จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้ตรวจเยี่ยมแดนพยาบาลเรือนจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อกำชับการดูแลผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำถึงมาตรการป้องกัน COVID 19 ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดสุโขทัย มีผู้ต้องราชทัณฑ์ 1,497 คน และงดการเยี่ยมผู้ต้องขังแล้ว

>> วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286