• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2563

     

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2563

     วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมที่สำคัญ
2. การรายงานสถานการณ์ภายในจังหวัด
3. สรุปผลการบริหารเงินลงทุน กองทุนประกันสังคม ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
4. สถานการณ์การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ
5. การขับเคลื่อนเครือข่าวประกันสังคมทั่วไทย (Thailand Social Security Network)
6. การขับเคลื่อนสุขภาพเพื่อผู้ประกันตน (Healthy Thailand)
7. การพิจารณากรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน จำนวน 3 ราย