• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) โดยที่ประชุมเสนอเรื่องเพื่อทราบ อาทิ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) , สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 และมีการพิจารณาทบทวนคำสั่งจังหวัดสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564