• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Sukhothai City of Crafts and Folk Art) ครั้งที่ 1/2564

     

การประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Sukhothai City of Crafts and Folk Art) ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Sukhothai City of Crafts and Folk Art) ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมเลเจนด้า สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดโดย อบจ.สุโขทัย และ อพท. 4 โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการแต่งตั้งคณะทำงาน (เพิ่มเติม) ผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในปี 2563 ผลการจัดทำและการขอใช้ตรา LOGO และพิจารณา (ร่าง)แผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ซึ่ง อพท. เป็นผู้จัดทำ ประกอบประด้วย 5 ยุทธศาสตร์ รวม 15 โครงการ ครอบคลุมเงื่อนไขตามใบสมัครและเงื่อนไขของ UNESCO สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย โดย ที่ประชุมมีมติสำคัญดังนี้
     1.เห็นชอบและเปลี่ยนชื่อเป็น "แผนพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)"
     2.มอบหมายสำนักงานจังหวัดสุโขทัย บรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี เพื่อให้มีเจ้าภาพแต่ละโครงการและเสนอของบประมาณ
     3.การทำต่อไปให้ระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด เริ่มปี 2566
     4.เพิ่ม ผอ. วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยเป็นคณะทำงาน
     5.การจัดทำ MOU ระหว่างเมืองกับหน่วยงานหรือเมืองต่างๆ สามารถดำเนินงานได้ เพื่อให้มาช่วยในการพัฒนา
     6.กำหนดประชุมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสุดท้ายของไตรมาส รวมปีละ 4 ครั้ง

>> ภาพ : วัชระ ภู่จรูญ และ ทีมทำงาน uccn อพท.4