• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564

     

การประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564

     วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อาคาร 3