• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

     

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

     วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย ดังนี้
     1. การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     2. ข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย ประเภทบุคคลธรรมดา และ ประเภทองค์กรสตรี
     3. ประกาศคณะกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฉบับที่ 3
     และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน ปี 2564 จำนวน 889 โครงการ