• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

     

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

     วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. - 17.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางกนกพร พรรณเทวี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 5 จุดตรวจ ดังนี้
     1. ตรวจเยี่ยมศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (จุดบริการหน้าแขวงทางหลวงสุโขทัย) ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย
     2. จุดตรวจบ้านสวน ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย
     3. จุดตรวจศูนย์จราจรบ้านกร่าง ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ
     4. จุดตรวจหน้า สภ.ท่าฉนวน ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ
     5. จุดตรวจบ้านโตนด ต.โตนด อ.คีรีมาศ