• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ออกอากาศรายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 

        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.10-15.00น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้

1. นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

2. นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย

3. นางสาวอภิรดี ไชยเทพ ตำแหน่งผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย

ร่วมออกอากาศในรายการ "คุยกับผู้ว่า" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย

 

ประเด็น...

-  เรื่อง การดำเนินมาตรการคนละครึ่ง ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่ง โครงการ “คนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ตลอดจน ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ดำเนินรายการโดย นายธนกฤต มาตรแม้น

สามารถรับฟังได้ในรายการ "คุยกับผู้ว่าฯ"ทาง สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz ทุกวันพุธ เวลา 14.10-15.00 น.และฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ สวท.สุโขทัย www.radio.prd.go.th/sukhothai


ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอำเภอสวรคโลก

     

ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอำเภอสวรคโลก

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย โดยบูรณาการร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ บรรเทาปัญหาภัยแล้งและ น้ำท่วม และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ อำเภอสวรรคโลก

     

การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563

     

การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2563

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเวที ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชกาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 โดยในที่ประชุมได้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคืบหน้าโครงการแปรรูปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแก๊สซิฟิเคชั่น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการพิจารณาเรื่อง แผนปฏิบัติการรวมกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และของเทศบาลเมืองสวรรคโลก

การประชุมนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิคและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

     

การประชุมนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิคและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมนายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย โดยที่ประชุมได้มีการแนะนำแนวทางปฏิบัติจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย รวมไปถึงมีวิทยากรจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดสุโขทัย มาให้ความรู้ด้านงานทะเบียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นายทะเบียนอำเภอ จำนวน 9 คน นายทะเบียนท้องถิ่นจำนวน 16 คน คณะอนุกรรมการประจำอำเภอ จำนวน 31 คน

ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานออกแบบงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

     

ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานออกแบบงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

          วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพระแม่ย่า สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานออกแบบงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสนอความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ฯ ให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

          โดยการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานออกแบบงานก่อสร้างฯ ครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ทำงานด้านการออกแบบงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพื่อเชื่อมโยง East-West Economic Corridor ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคมนาคมขนส่งและรองรับการขยายตัวของเมืองหรือชุมชนต่อไป