• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

รายการ เอกสาร
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
- รอกำหนดการประชุม -  
โครงการที่ 1 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ของสถานีขนส่งผู้โดยกสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 ชุด (16 ตัว)   
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (รับรองรายงานการประชุม) (วันที่ 13 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 28 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
โครงการที่ 1 โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi พร้อมอุปกรณ์ต้นทาง-ปลายทาง ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (รับรองรายงานการประชุม) (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 1 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
โครงการที่ 1 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดาวน์โหลด
โครงการที่ 2 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ดาวน์โหลด
โครงการที่ 3 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองกำหนด หมู่ที่ 1,2,3,4 และหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด
โครงการที่ 4 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ดาวน์โหลด