คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

รายการ เอกสาร
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  
- รอกำหนดการประชุม -  
โครงการที่ 1 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ของสถานีขนส่งผู้โดยกสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 ชุด (16 ตัว)   
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (รับรองรายงานการประชุม) (วันที่ 13 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 28 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
โครงการที่ 1 โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi พร้อมอุปกรณ์ต้นทาง-ปลายทาง ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (รับรองรายงานการประชุม) (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 1 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด
โครงการที่ 1 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดาวน์โหลด
โครงการที่ 2 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ดาวน์โหลด
โครงการที่ 3 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองกำหนด หมู่ที่ 1,2,3,4 และหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลด
โครงการที่ 4 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ดาวน์โหลด