• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

หนังสือแจ้งเวียน

ลำดับ เรื่อง
1 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) และเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Flywheel
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.2/ว3781 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  (เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และนายกเทศมนตรีเมืองทั้งสามแห่ง) ดาวน์โหลด
2 เรื่อง การจัดส่งข้อมูลเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว2524 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ) ดาวน์โหลด
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว2523 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และนายกเทศมนตรีเมืองทั้งสามแห่ง) ดาวน์โหลด