• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ข่าวจังหวัด2

ภาพข่าวกิจกรรมจังหวัดสุโขทัย

 


 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นางสุมิตรา ศรีสมบัติ) เปิดให้เด็กชมห้องทำงาน พร้อมแจกของขวัญ และให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นางสุมิตรา ศรีสมบัติ) ประธานเปิดงานย้อนอดีตศรสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน-ทองโบราณ ณ อุทยานประวัติ
ศาสตร์ศรัสัชนาลัย
ให้เด็กชมห้องทำงาน พร้อมแจกของขวัญ และให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นางสุมิตรา ศรีสมบัติ) เปิดให้เด็กชมห้องทำงาน พร้อมแจกของขวัญ และให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2


ผู้ ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นางสุมิตรา ศรีสมบัติ) เปิดให้เด็กชมห้องทำงาน พร้อมแจกของขวัญ และให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2

 

ข่าวจังหวัด4

คณะรัฐมนตรี 

 

 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข่าวจังหวัด1

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หาผู้จำหน่ายสิ่งของบริเวณศาลพระแม่ย่า
โครงการประกวดภาพถ่าย องค์การสวนพฤษศาสตร์

ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕ (16/08/2555)

ตรา สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
ตรา สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวด

                                           ภาพพระบรมฉายาลักษณ์"รูปที่ 1 รูปที่2
 

 รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัย โรงเรียน ผกก./รอง ผกก. ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ (15/08/55)

 กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย
 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้รายงานผลและผู้บริหาร
(โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
 

คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัิติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.255521/02/2555
********แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  

แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและRoadmap ปี ๒๕๕๕  

กำหนดวันหยุดราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 

ข่าวจังหวัด3

  หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ

 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๗

ร่างกฏสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบพิเศษสำหรับ
ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Download

ด่วน!!นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560)Download
ด่วน!!แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)

แบบรายงานภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาลและแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมตรี) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ (คลิก)

คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการจัดทำหรือแปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) จังหวัดสุโขทัีย
พ.ศ.2552 - 2555 จังหวัดสุโขทัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540