• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ข่าวจังหวัด1

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หาผู้จำหน่ายสิ่งของบริเวณศาลพระแม่ย่า
โครงการประกวดภาพถ่าย องค์การสวนพฤษศาสตร์

ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕ (16/08/2555)

ตรา สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
ตรา สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวด

                                           ภาพพระบรมฉายาลักษณ์"รูปที่ 1 รูปที่2
 

 รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัย โรงเรียน ผกก./รอง ผกก. ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ (15/08/55)

 กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย
 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้รายงานผลและผู้บริหาร
(โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
 

คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัิติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.255521/02/2555
********แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  

แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและRoadmap ปี ๒๕๕๕  

กำหนดวันหยุดราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ