คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ข่าวจังหวัด1

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หาผู้จำหน่ายสิ่งของบริเวณศาลพระแม่ย่า
โครงการประกวดภาพถ่าย องค์การสวนพฤษศาสตร์

ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕ (16/08/2555)

ตรา สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
ตรา สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวด

                                           ภาพพระบรมฉายาลักษณ์"รูปที่ 1 รูปที่2
 

 รายงานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัย โรงเรียน ผกก./รอง ผกก. ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ (15/08/55)

 กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย
 คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้รายงานผลและผู้บริหาร
(โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
 

คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัิติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.255521/02/2555
********แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  

แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและRoadmap ปี ๒๕๕๕  

กำหนดวันหยุดราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ