• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ข่าวจังหวัด3

  หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ

 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๗

ร่างกฏสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบพิเศษสำหรับ
ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Download

ด่วน!!นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560)Download
ด่วน!!แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)

แบบรายงานภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาลและแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมตรี) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ (คลิก)

คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการจัดทำหรือแปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) จังหวัดสุโขทัีย
พ.ศ.2552 - 2555 จังหวัดสุโขทัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540