คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ข่าวจังหวัด3

  หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ

 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕๗

ร่างกฏสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบพิเศษสำหรับ
ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Download

ด่วน!!นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560)Download
ด่วน!!แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)

แบบรายงานภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาลและแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมตรี) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ (คลิก)

คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการจัดทำหรือแปลงเอกสาร และข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) จังหวัดสุโขทัีย
พ.ศ.2552 - 2555 จังหวัดสุโขทัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540