• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

 
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
พันเอก เสมา มังมติ
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ท)
Tel. 081-7836132
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (กอ.รมน.จังหวัด ส.ท.)
โทร/โทรสาร (055)612559
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : -
 
นางศศิธร สุดเจริญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
Tel . -
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055) 612286

 
นางเบญจภัทร หมวกทอง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
Tel. 081-9532784
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055) 611412

 
-
ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือตอนล่าง
Tel. -
ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือตอนล่าง
โทร/โทรสาร (055) 641747 , 613195 / -