คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

 
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
พันเอก เสมา มังมติ
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ท)
Tel. 081-7836132
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (กอ.รมน.จังหวัด ส.ท.)
โทร/โทรสาร (055)612559
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : -
 
นางศศิธร สุดเจริญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
Tel . -
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055) 612286

 
นางเบญจภัทร หมวกทอง
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
Tel. 081-9532784
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055) 611412

 
-
ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือตอนล่าง
Tel. -
ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือตอนล่าง
โทร/โทรสาร (055) 641747 , 613195 / -