• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กันยายน 2563

       
รวมภาพข่าวประจำเดือนกันยายน 2563

30 กันยายน 2563
สุโขทัย-อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” โครงการ " มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผนดิน"

29 กันยายน 2563
สุโขทัยเปิดข้อกำหนดและการใช้ตราสัญลักษณ์สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์

29 กันยายน 2563
สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.
 

28 กันยายน 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

24 กันยายน 2563
จังหวัดสุโขทัยเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี

24 กันยายน 2563
สุโขทัยเจ้าภาพการประชุมนำเสนอ บทเรียนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี ๒๕๖๒ ภาคเหนือ

24 กันยายน 2563
จังหวัดสุโขทัยจัดอบรมวิทยากรอําเภอเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

23 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

23 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการ ประมงประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2563

23 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุโขทัย (ก.จ.จ.สุโขทัย) ครั้งที่ 10/2563

23 กันยายน 2563
จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชนให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2563

22 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/2563

22 กันยายน 2563
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย

22 กันยายน 2563
พิธีมอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

22 กันยายน 2563
แรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22 กันยายน 2563
สุโขทัยสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

21 กันยายน 2563
สุโขทัย ถอดรหัสโต๊ะกลม รวมพลผู้เชี่ยวชาญด้านท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์ 

21 กันยายน 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน ครั้งที่ 9/2563

20 กันยายน 2563
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเดินทางมาปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

20 กันยายน 2563
จังหวัดสุโขทัยคว้าชัย 3 รางวัล ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

19 กันยายน 2563
จังหวัดสุโขทัยเปิดโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้คววามสามารถ

19 กันยายน 2563
สุโขทัยประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ โนอึล

18 กันยายน 2563
การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มจังหวัดสุโขทัย ปี 2563

18 กันยายน 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2563

17 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2563

16 กันยายน 2563
การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 กันยายน 2563
การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

15 กันยายน 2563

การประชุมสรุปผลการทดสอบแผนปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคง

15 กันยายน 2563
เรือนจำสุโขทัย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

15 กันยายน 2563
สุโขทัยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,010 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ<

15 กันยายน 2563
เรือนจำอำเภอสวรรคโลกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1

15 กันยายน 2563
สุโขทัยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

14 กันยายน 2563
สุโขทัย ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1

14 กันยายน 2563
พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ (LOGO) สุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

11 กันยายน 2563
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาลงพื้นที่หาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเองที่สุโขทัย

11 กันยายน 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/2563

11 กันยายน 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2563

10 กันยายน 2563
สหกรณ์จังหวัดสุโขทัยอบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมีจิตพอเพียงต้านการทุจริต

8 กันยายน 2563
สุโขทัยเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด

4 กันยายน 2563
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัยที่สุโขทัย

3 กันยายน 2563
สภากาชาดไทยนำชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

3 กันยายน 2563
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

2 กันยายน 2563
นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สุโขทัยตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม