• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย มิถุนายน 2563

       
รวมภาพข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2563  

30 มิถุนายน 2563
การฝึกอบรมเกษตรหลักสูตรมาตรฐานด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์วิถีสุโขทัย

25 มิถุนายน 2563
การประชุมคืนข้อมูลการวิเคราะห์คุณค่าภูมิปัญญาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของภูมิปัญญาในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า

25 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2563

24 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

24 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

23 มิถุนายน 2563
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

23 มิถุนายน 2563
พิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ

23 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

23 มิถุนายน 2563
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

23 มิถุนายน 2563
การอบรม “โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

23 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2563
 

23 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสุโขทัย 
       

19 มิถุนายน 2563
โครงการส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

19 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

18 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

16 มิถุนายน 2563
คณะทำงานตรวจสอบการระบายน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำยม และเส้นทางน้ำไหล พื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอศรีสำโรง

16 มิถุนายน
2563
สุโขทัยเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำแม่น้ำยมและเส้นทางน้ำไหลเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุกทกภัยในพื้นที่

11 มิถุนายน
2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลปากแคว

10 มิถุนายน
2563
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย

10 มิถุนายน 2563
สุโขทัยสร้างสะดือน้ำ แก้ปัญหาการขาด แคลนน้ำ นำร่องที่ อำเภอบ้านด่านลอยหอย

9 มิถุนายน 2563
มอบเงินสงเคราะห์ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการ"สุโขทัยเมืองผาสุก"(Sukhothai Happiness City)

9 มิถุนายน 2563
การประชุมชี้แจงทิศทางนโยบายด้าน ยาเสพติด และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้กลับใจไม่นุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

9 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

8 มิถุนายน
2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุโขทัย (ITA)

8 มิถุนายน 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำความดีช่วยเหลือสังคมและมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ

5 มิถุนายน 2563
กิจกรรม “บวร ปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

4 มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกจัดสัมมนาฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ที่จังหวัดสุโขทัย

3 มิถุนายน 2563
สุโขทัยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

3 มิถุนายน 2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

2 มิถุนายน 2563
พิธีเปิดโครงการสำนัก ทะเบียนอัจริยะ (Drive Thru for Register)

1 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทย