• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย สิงหาคม 2563

       
รวมภาพข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2563

31 สิงหาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการรับมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศสำหรับติดตั้งในห้องผู้ป่วย

31 สิงหาคม 2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติ งานมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ

31 สิงหาคม 2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติ งานมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ

31 สิงหาคม 2563
โครงการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมย่านสร้างสรรค์สุโขทัย อบจ.ชวนเที่ยว

29 สิงหาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกระจง และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก

29 สิงหาคม 2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลสามเรือน และตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

29 สิงหาคม 2563
ถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งมอบอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

29 สิงหาคม 2563
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบถุงยังชีพราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเมืองสุโขทัย

28 สิงหาคม 2563
งานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนสืบสานวิถีถิ่นเมืองมรดกวัฒนธรรม

28 สิงหาคม 2563
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมแถลงข่าว “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน” ประจำเดือนสิงหาคม 2563

28 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัยประจำเดือนสิงหาคม 2563

27 สิงหาคม 2563
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสุโขทัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน จัดงบซ่อมแซมสถานบริการที่ได้รับผลกระทบ ทุกแห่งเปิดให้บริการได้ตามปกติ

27 สิงหาคม 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

27 สิงหาคม 2563
กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองอำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 (ส่วนหน้า) เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด 

27 สิงหาคม 2563
ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เดินทางมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

26 สิงหาคม 2563
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

25 สิงหาคม 2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัยและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบทางเดินน้ำในคลองแม่รำพัน

25 สิงหาคม 2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่อำเภอศรีสำโรงและอำเภอสวรรคโลกร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

25 สิงหาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงเรือตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมและนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัย

25 สิงหาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2563
<

25 สิงหาคม 2563
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย

25 สิงหาคม 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2563

24 สิงหาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ อ.ศรีสำโรง และ อ.สวรรคโลก

24 สิงหาคม 2563
สุโขทัยจัดตั้งโรงครัวแจกจ่ายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

24 สิงหาคม 2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมปรับปรุงแก้ไขแผนรายงานระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ระบายออกประตูน้ำต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมือง

24 สิงหาคม 2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบประตูระบายน้ำ ณ ปตร.คลองหกบาทและปตร.บ้านหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก

23 สิงหาคม 2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สท และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ลงพื้นที่แจกอาหาร น้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่

23 สิงหาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว จุดที่น้ำกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำยมไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ

21 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

21 สิงหาคม 2563
เปิดสัมมนาโครงการ ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

21 สิงหาคม 2563

การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20 สิงหาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 20-5/2563

20 สิงหาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา "ทุนพระแม่ย่า"

20 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2563

19 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่1/2563

19 สิงหาคม 2563
พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

19 สิงหาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารปฎิบัติธรรม ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง

19 สิงหาคม 2563
สุโขทัย - ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําตําบล

18 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย จัดการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ประจำปี 2563

18 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2563

18 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามบินสุโขทัย

17 สิงหาคม 2563
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม

17 สิงหาคม 2563
สุโขทัยจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด

17 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2563

17 สิงหาคม 2563
การฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

14 สิงหาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้ารับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 2563

13 สิงหาคม 2563
สุโขทัยประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 

12 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2563
สุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก

12 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัย ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

11 สิงหาคม 2563
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนิน “โครงการรักษ์ดิน สร้างป่า พัฒนาแหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

11 สิงหาคม 2563
เทศบาลเมืองบางขลังประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนศีรอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง 2563

10 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

10 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุโขทัย

8 สิงหาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสุโขทัย

6 สิงหาคม 2563
นักศึกษาหลักสูตร”หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาดูงานที่จังหวัดสุโขทัย

4 สิงหาคม 2563
สุโขทัย-โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล สำหรับตรวจหาเชื้อ COVID 19

3 สิงหาคม 2563
สุโขทัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดสุโขทัย

3 สิงหาคม 2563
จังหวัดสุโขทัยมอบสิ่งของจําเป็น ให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากผลกระทบ COVID-19