• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564

     

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาอนุมัติเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (รายบุคคล) จำนวน 47 ราย , การพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนแผนงาน/โครงการของศูนย์บริการคนพิการประเภททั่วไป จำนวน 8 โครงการ , การพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนแผนงาน/โครงการหน่วยงาน/องค์กรตามกรอบวงเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 โครงการ , การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการสนับสนุนการบริหารศูนย์บริการคนพิการประเภททั่วไปตามภารกิจ จำนวน 2 โครงการ , การพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการตามภารกิจของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จำนวน 4 โครงการ , ประเด็นการเข้าถึงสิทธิด้านการแพทย์ของคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งสุโขทัย