• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2

     โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญเรื่องการปฏิบัติงาน อาทิ แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สรุปแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหนังสือสั่งการ

     นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบแนวทางการบริหารงานเพิ่มเติม เช่น การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓