• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 8/2563

     
การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 8/2563

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมาย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (ศอ.ปส.จ.สท.) ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยที่ประชุมได้ร่วมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค กระบวนการ และวิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อติดตามแผนป้องกันยาเสพติด และแผนปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดสุโขทัย