• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

     

รายการวิทยุ "คุยกับผู้ว่า" ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

     วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดรายการวิทยุ"คุยกับผู้ว่า" ในประเด็นมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย (93.75 MHz.)