• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

พิธีเปิดการสานเสวนาในประเด็น "การบูรณาการสร้างโอกาส และการเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส" จังหวัดสุโขทัย

     
 

พิธีเปิดการสานเสวนาในประเด็น "การบูรณาการสร้างโอกาส และการเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส" จังหวัดสุโขทัย

     วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการสานเสวนาในประเด็น "การบูรณาการสร้างโอกาส และการเข้าถึงการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส" จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการสานเสวนาครั้งนี้ เพื่อสร้างฉันทามติและแนวทางดำเนินการในภาพรวมของจังหวัดสุโขทัยให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ให้บรรลุตามวัตถุปะสงค์ของการดำเนินโครงการ ดังนี้
     1. พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัดในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายด้วยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ให้เห็นผลภายใน 3 ปี เพื่อที่จังหวัดจะดำเนินงานต่อเนื่องเอง
     2. พัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
     3. พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในนครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่จังหวัดสนใจ