• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

สุโขทัยแถลงข่าว “สรุปการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณี ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 30 ปี จังหวัดระยอง

     

สุโขทัยแถลงข่าว “สรุปการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณี ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 30 ปี จังหวัดระยอง

     วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมศรีวิไล จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันแถลงข่าว “สรุปการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณี ผู้ติดเชื้อชายไทย อายุ 30 ปี จังหวัดระยอง มีประวัติเดินทางมาจังหวัดสุโขทัย

     โดย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 มีข้อมูล Timeline ผู้ป่วย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองที่เผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ ต่างๆ ว่ามีผู้ป่วย เพศชาย อายุ 30 ปี มีประวัติเดินทางมาร่วมงานแต่งงานเพื่อนในจังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึงทำการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัส พบว่ามีผู้สัมผัสรวม 163 ราย เป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง 91 ราย และเสี่ยงต่ำ 72 ราย เก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงจาก 5 สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไป ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 มกราคม 2564 โดยส่งตรวจทุกราย ผลไม่พบเชื้อโควิด 19 ทุกราย
จากนั้นลงพื้นที่ประเมินและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด 19 ของผู้ประกอบการ พนักงานของโรงแรมและร้านอาหารที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไป ทั้ง 5 แห่ง ได้ทำความสะอาดสถานที่ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และ ติดตามและเฝ้าระวังอาการของผู้สัมผัสทั้งหมด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีมาตรการให้กักกันตนเองที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ติดตามและสังเกตอาการจนครบระยะเวลา 14 วัน ครบกำหนดในวันที่ 12 มกราคม 2564 ขณะนี้ ทุกรายไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด

    ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย อยากให้พี่น้องประชาชน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย ปลอดจากเชื้อโควิด 19 และขอเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าการ์ดตกปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นผิว ไม่ไปในสถานที่แออัด และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ได้มีมาตรการเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่อย่างเข้มข้นมาโดยตลอด