• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

     

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

     วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน (อาศรมพระธรรมจาริก) ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ซึ่งจังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการทั้งหมด 18 รุ่นๆ ละ 100 คน จำนวน 5 วัน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 1,147 ครัวเรือน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 636 คน รวม 1,783 คนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอศรีสัชนาลัย ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 64 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 36 คน รวม 100 คน รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายการแบ่งกลุ่มอภิปรายการฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ถอดบทเรียนผ่านสื่อการฝึกครูกระบวนการครูประจำฐานเรียนรู้ครูพาทำจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่

     ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคกหนองนาโมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลและระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแรงงานและบัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานที่อพยพท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)