• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

จังหวัดสุโขทัยประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง

     

จังหวัดสุโขทัยประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง

     วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และใช้ด้านอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยมี
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย ปภ.จังหวัดสุโขทัย ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย สำนักงานจังหวัดสุโขทัย และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย