เนื้อหา

ประชุมหารือข้อราชการ

     

ประชุมหารือข้อราชการ

     วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย และฝ่ายปกครอง ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แรงงานต่างด้าว การจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค และการเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่