• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด 3 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

     

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด 3 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

     วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด 3 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมการเลี้ยงโค การปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน