เนื้อหา

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด 3 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

     

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด 3 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

     วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด 3 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมการเลี้ยงโค การปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน