• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564

     

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564

     วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

     ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รายงานข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาแผนรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การกำหนดสถานที่กักกันและโรงพยาบาลสนาม และการขออนุญาตเดินทางเข้า-ออก จังหวัดสุโขทัย