เนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564

     

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564

     วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย และคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

     ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รายงานข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาแผนรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การกำหนดสถานที่กักกันและโรงพยาบาลสนาม และการขออนุญาตเดินทางเข้า-ออก จังหวัดสุโขทัย