• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

พิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2

     

จังหวัดสุโขทัย
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 น.

     นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย กลุ่มอำเภอตอนล่าง (อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย) ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปรวบรวม ประมวลผล และใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัยต่อไป