• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามประชารัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564

     

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามประชารัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ผลการประชุม มีสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.บริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5 ล้านบาท
2.บริษัท อมตะไอซ์ อินดัสตรี จำกัด 5 ล้านบาท
3.บริษัท เทิดไทฟาร์ม จำกัด
รวมทั้งสิ้น 3 ราย จำนวน 15 ล้านบาท
ซึ่ง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการแจ้งผลและส่งเรื่องให้กับธนาคารSME Bank เพื่อทำการวิเคราะห์และอนุมัติต่อไป
(สรุป มีสถานประกอบการของสุโขทัย ยื่นขอรับสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย รวมทั้งสิ้น 9 ราย วงเงิน 45 ล้านบาท
- อนุมัติ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2 ราย 10 ล้านบาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ธพว. 7 ราย 35 ล้านบาท)

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย