• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

11 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2564

     

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2564

     วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสถิติสถานการณ์คนพิการจังหวัดสุโขทัย และเรื่องพิจารณา อาทิ การให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 57 ราย จำนวนเงิน 3,330,000 บาท การสนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการประเภททั่วไปตามภารกิจ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 1,216,841.06 บาท และการพิจารณาแผนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี 2565 จำนวน 48 ศูนย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,113,200 บาท