• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย กันยายน 2563

       
รวมภาพข่าวประจำเดือนกันยายน 2563

15 กันยายน 2563
สุโขทัยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

14 กันยายน 2563
สุโขทัย ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1

14 กันยายน 2563
พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ (LOGO) สุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

11 กันยายน 2563
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาลงพื้นที่หาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเองที่สุโขทัย

11 กันยายน 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/2563

11 กันยายน 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2563

10 กันยายน 2563
สหกรณ์จังหวัดสุโขทัยอบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมมีจิตพอเพียงต้านการทุจริต

8 กันยายน 2563
สุโขทัยเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัด

4 กันยายน 2563
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัยที่สุโขทัย

3 กันยายน 2563
สภากาชาดไทยนำชุดธารน้ำใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

3 กันยายน 2563
จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

2 กันยายน 2563
นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สุโขทัยตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม