• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอำเภอสวรคโลก

     

ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอำเภอสวรคโลก

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย โดยบูรณาการร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ บรรเทาปัญหาภัยแล้งและ น้ำท่วม และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ณ อำเภอสวรรคโลก