• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

กระทรวงมหาดไทย

 
กระทรวงมหาดไทย
             
  นายประสงค์ อุไรวรณ์
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
Tel. 089-9618640
    นายดำรง มโนรถ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
Tel. 089-2034381
 

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
โทร
โทรสาร (055)613366

 

    สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร 089-2034381
โทรสาร
(055)614531 / 6111619

             
  นายเทียนชัย วงศ์ษา
ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
Tel. 089-9616957
    -
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
Tel.
  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
โทร089-9561156
โทรสาร
(055)613358

    สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย
โทร
โทรสาร
(055)613359

             
  นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
Tel. 089-2048593
    พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย
Tel. -
  สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055)651076 / 636086-7

    สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
โทร/โทรสาร 055)611035

             
  -
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
Tel. 089-9687191
       
  โทร/โทรสาร (055)616235 / 616239

     
             
นายอำเภอ
             
  นายธนพงศ์ บุญเรือง
นายอำเภอเมืองสุโขทัย
Tel. 081-8675266
    นายโอฬาร ธนสัญชัย
นายอำเภอสวรรคโลก
Tel. 081-8675287
 

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย

โทร/โทรสาร (055)613546 / 613362


    ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก
โทร/โทรสาร (055)641691 / 641048

             
    ว่าที่ ร.ต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ
นายอำเภอศรีสัชนาลัย
Tel. 081-8675276
    นายอภิชาติ เหมือนมนัส
นายอำเภอกงไกรลาศ
Tel. 081-8675329
  ที่ทำการปกครองอำเภอศรัชนาลัย
โทร (055)671466 , 671098
โทรสาร
(055)671466 , 671098

    ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ
โทร/โทรสาร (055)625199 / 691185


             
  นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์
นายอำเภอศรีสำโรง
Tel. 081-8675281
    นายสมพงค์ ชมชัย
นายอำเภอคีรีมาศ
Tel. 081-8675275
  ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
โทร/โทรสาร (055)681430

    ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
โทร/โทรสาร (055)695194 / 635021

             
  นายปรีชา สุทนต์
นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม
Tel. 081-6785300
   

ว่าที่ร้อยโทอุทิศ ืคงรอด

นายอำเภอบ้านด่านลานหอย
Tel. 081-8675304

  ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
โทร/โทรสาร (055)659157/659113

    ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยโทร/โทรสาร (055)689122 / 689024


             
  นายอนุสรณ์ มณีเลิศ
นายอำเภอศรีนคร
Tel. 081-8675331
       
  ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
โทร/โทรสาร (055)652718 / 652188

       
             
รัฐวิสาหกิจ
             
  นายพนม เชอสินธุ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
Tel. 081-9530585
    นายไพโรจน์ สาธา
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
Tel.
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยโทร/โทรสาร (055)645721/645719
 

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย
โทร/โทรสาร (055)641100 / 641514

             
  นายธงชัย สถิตย์ตระกูล
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
Tel. 089-9611930
    นายนฤพนธ์ ไทยกล้า
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
Tel. 081-5323360
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055)611023/613193

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
โทร/โทรสาร (055)641555

             
  -
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ศรีสำโรง

Tel. 081-9531842
       
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง
โทร/โทรสาร (055)681330

       
             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             
  -
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
Tel. 081-9531055
    นายพิเชฐ ไทยกล้า
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
Tel. 081-5334542
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055)019611-5/019611

    สนง.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
โทร/โทรสาร (055)612690/612631
             
  นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
Tel. 081-9736309
      นายวิเชียร พรมพิราม
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
Tel. 081-2808175
  สนง.เทศบาลเมืองสวรรคโลก
โทร/โทรสาร (055)642200/641821

    สนง.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โทร/โทรสาร (055)679918-9 / 679180