• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ ปี 2562

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินเหลือจ่าย) 
สรุป ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

--  เงินเหลือจ่าย รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
--  เงินเหลือจ่าย รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
--  เงินเหลือจ่าย รอบที่ 3 ดาวน์โหลด
 
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบกลาง)
สรุป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

--  รายละเอียด ดาวน์โหลด