• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การดำเนินการตามนโยบายบุคคล ปี 2564


การดำเนินการตามนโยบายบุคคลประจำปี 2564

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกำหนดแนวทางการพัฒนา โดยสร้างการมีส่วนร่วม บริหารทรัพยากรในการพัฒนาการบุคลากรภาครัฐ  การจัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs-Comunities of Practice) ของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
- ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี"
- ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ"
  
การจัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 
 
การเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ดาวน์โหลด
 
การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ" ดาวน์โหลด
 
การเรียนรู้ผ่าน "ระบบการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)" ดาวน์โหลด