• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอเชิญชวนบุคลากร ประชาชน นักเรียน/นักศึกษาเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ทางเว็บไซต์ หลักสูตรอบรม "รู้รอบระบบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"  

- หลักสูตรอบรม "รู้รอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ของสถาบันพรปกเกล้า https://kpi-elearning.com/

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับ "ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข"

- สื่อความรู้เกี่ยวกับ "ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ดาวน์โหลดได้ที่ 
https://sites.google.com/kpi.ac.th/bigrockproject

- หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ดาวน์โหลดไฟล์ E-book ที่ 
https://www.kpi-lib.com/flippdf/kpi22408/kpi22408.html#p=24