• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

เนื้อหา

รวมหนังสือแจ้งเวียนราชการ หน้า 1

  หน้าที่ 1
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
แบบคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การป้งกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หนังสือ จังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว3362 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ภาพยนต์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่อง "เส้นท้างรัก (#Love En Route)"
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร
การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) - แบบ มสต.1 / แบบ มสต.2
หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท.0017.2/ว 3022 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รองปี พ.ศ.2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
- นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) (แบบ จ.1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ จ.2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) / แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดฯ ( 1 ชุด : 1 โครงการ ) / แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ...(แบบจ.2/กจ.2)
บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
   

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา