• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ /  งบประมาณ / หน่วยงาน คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

(เดือน/ปี)
12 พ.ค. 2563 - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ตามแบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง (ชั้นล่าง 5 ห้องเรียน ชั้นบน 5 ห้องเรียน) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองข้าง) อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
- งบประมาณ 6,262,000 บาท / หน่วยงาน เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
06/2563
14 เม.ย. 2563 โครงการ จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
งบประมาณ 12,599,500  บาท / หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
04/2563
14 เม.ย. 2563 โครงการ ก่อสร้างรัวบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
งบประมาณ 961,000 บาท / หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
04/2563
3 มี.ค. 2563 - โครงการปรับปรุงผิวถนนรอบคูเมืองชั้นใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
- งบประมาณ 14,018,000 บาท / หน่วยงาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
03/2563
5 ก.พ. 2563 - ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าชัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด
- งบประมาณ 61,400 บาท / หน่วยงาน เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
02/2563
7 ม.ค. 2563 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองข้าง) สังกัดเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง
- งบประมาณ 7,909,500 บาท / หน่วยงาน เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
04/2563
15 ต.ค. 2562 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองยาง 
- งบประมาณ 883,026 บาท / หน่วยงาน เทศบาลคลองยาง
10/2562
15 ต.ค. 2562 - ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์และเอกสาร พร้อมห้องทำงานแผนกจัดทำแผนที่ภาษี และก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง พร้อมห้องน้ำคนพิการ เทศบาลตำบลคลองยาง 
- งบประมาณ 685,000 บาท / หน่วยงาน เทศบาลคลองยาง
10/2562
15 ต.ค. 2562 - ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองตะเข้ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองยาง 
- งบประมาณ 499,200 บาท / หน่วยงาน เทศบาลคลองยาง
07/2563
15 ต.ค. 2562 - ยกระดับถนนดินพร้อมบดอัดแน่น สายหมองปอ-คลองน้ำไหล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองยาง 
- งบประมาณ 565,000 บาท / หน่วยงาน เทศบาลคลองยาง
07/2563
15 ต.ค. 2562 - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายคลองตะคล้อ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองยาง
- งบประมาณ 773,800 บาท / หน่วยงาน เทศบาลคลองยาง
08/2563
15 ต.ค. 2562 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบภายในตำบล คลองยาง
- งบประมาณ 1,970,900 บาท / หน่วยงาน เทศบาลคลองยาง
08/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองป่าแต้ว (ช่วง 2) หมู่ที่ 5 ตำบลวังลึด อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณโครงการ 4,475,500.-บาท ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย / ดาวน์โหลดเอกสาร   
- จัดซื้อกล้าไม้โตเร็วและไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 12 ชนิด โครงการคืนผืนป่าไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณโครงการ 700,000.-บาท ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย /ดาวน์โหลดเอกสาร  
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 งบประมาณโครงการ 704,000.-บาท ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังสะตือ-ดอนสำโรง หมู่ที่ 6 งบประมาณโครงการ 701,000.-บาท ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย  ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณโครงการ 537,000.-บาท  ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย ดาวน์โหลดเอกสาร
- ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 14 เครื่อง งบประมาณโครงการ 980,000.-บาท ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย / ดาวน์โหลดเอกสาร
- ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 14 เครื่อง งบประมาณโครงการ 560,000.-บาท ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันะ์ 2562 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการ ยกระดับคันกั้นน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของผู้ได้รับผลกระทบจากสนามบินสุโขทัย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสวรรคโลก งบประมาณ 834,000.-บาท (-แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการ ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 3,896,200.-บาท (-สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-) หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 9 .... งบประมาณ 3,033,000.-บาท (-สามล้านสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการ วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตาล งบประมาณ 2,675,400.-บาท (-สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง ดาวน์โหลดเอกสาร 
- โครงการ ขุดลอดคลองหนองกระสา ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ 6,067,300.-บาท (-หกล้านหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ (ปรับปรุงถนนสายเลียลคลองตาลเตี้ยจากสะพานคลองเรือถึงตำบลปากแคว พร้อมลงหินคลก หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย) งบประมาณ 2,963,500.-บาท (-สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ (ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองทอง - ห้วยลาภ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านส่วน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย) งบประมาณ 3,920,000.-บาท (-สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2 . ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย  9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย   14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย  15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย   20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก  21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย 
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย   30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย