• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg
 • 1maitree.jpg
 • 2suchat1.jpg
 • 3punsup1.jpg

   

เนื้อหา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการ ยกระดับคันกั้นน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของผู้ได้รับผลกระทบจากสนามบินสุโขทัย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสวรรคโลก งบประมาณ 834,000.-บาท (-แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการ ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย งบประมาณ 3,896,200.-บาท (-สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-) หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 9 .... งบประมาณ 3,033,000.-บาท (-สามล้านสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการ วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตาล งบประมาณ 2,675,400.-บาท (-สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง ดาวน์โหลดเอกสาร 
- โครงการ ขุดลอดคลองหนองกระสา ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง งบประมาณ 6,067,300.-บาท (-หกล้านหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ (ปรับปรุงถนนสายเลียลคลองตาลเตี้ยจากสะพานคลองเรือถึงตำบลปากแคว พร้อมลงหินคลก หมู่ที่ 3 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย) งบประมาณ 2,963,500.-บาท (-สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย ดาวน์โหลดเอกสาร
- โครงการ ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ (ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองทอง - ห้วยลาภ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านส่วน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย) งบประมาณ 3,920,000.-บาท (-สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย ดาวน์โหลดเอกสาร

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัสติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนางปู กาตายาม่า-ถนน คสล.คุ้มที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด 
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 คลองกระถิน (จุดที่ 2) บริเวณไร่ นายจิ๋ว ช่างทอง หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2