• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg
 • 1maitree.jpg
 • 2suchat1.jpg
 • 3punsup1.jpg

   

เนื้อหา

คู่มือสำหรับประชาชนของส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย

คู่มือบริการประชาชนของส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 คู่มือสำหรับบริการประชาชน : งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียฐพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด)
หน่วยงานให้บริการ : สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
2 คู่มือสำหรับบริการประชาชน : การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)
หน่วยงานให้บริการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
3 คู่มือสำหรับบริการประชาชน : การขอต่ออายุหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อทำเหมืองแร่ กรณีประทานบัตรยังไม่หมดอายุ
หน่วยงานให้บริการ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
4 คู่มือสำหรับบริการประชาชน : การขออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการศึกาา / เพื่อการอนามัยและการสาธารณสุข / เพื่อการศาสนา / เพื่อจัดสร้างศาลาประจำหมู่บ้านที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านห้องสมุด (อำนาจคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตหรือการให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
หน่วยงานให้บริการ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
5 คู่มือสำหรับบริการประชาชน : การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
หน่วยงานให้บริการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
6 คู่มือสำหรับบริการประชาชน : ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
หน่วยงานให้บริการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
7 คู่มือสำหรับบริการประชาชน : การขออนุญาตซื้อใยาแห้งพันธุ์เบอร์เลย์ (มาตรา 25)
หน่วยงานให้บริการ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
8 คู่มือสำหรับบริการประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)
หน่วยงานให้บริการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
9 คู่มือสำหรับบริการประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงานให้บริการ : เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัสติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนางปู กาตายาม่า-ถนน คสล.คุ้มที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด 
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 คลองกระถิน (จุดที่ 2) บริเวณไร่ นายจิ๋ว ช่างทอง หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2