• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

คู่มือสำหรับประชาชนของส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย

คู่มือบริการประชาชนของส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียฐพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด)สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
2 การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
3 การขอต่ออายุหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อทำเหมืองแร่ กรณีประทานบัตรยังไม่หมดอายุสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
4 การขออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการศึกษา / เพื่อการอนามัยและการสาธารณสุข / เพื่อการศาสนา / เพื่อจัดสร้างศาลาประจำหมู่บ้านที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านห้องสมุด (อำนาจคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตหรือการให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน)สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
5 การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
6 ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
7 การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เลย์ (มาตรา 25)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
8 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม
10 คู่มือสําหรับประชาชน : การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
11 คู่มือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตให้นําไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพ เป็นเครื่องใช้และพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใชม้าแล้วกว่า 5 ปี เคลอื่นย้ายออกนอกเขตจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
12 คู่มือยื่นคำขอใช้สิทธิ์กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่อเงที่ยวชาวต่างชาติ Tourist Assistance Center Sukhothai Province / สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
13 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2563 / สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
14 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 / สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
15 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุยาตของทางราชการ พ.ศ.2558 / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
16 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) ของระบบสำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
17 คู่มือผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย